<Macro: (,)> -->

Croeso i Ysgol Abernant 

 

Math o Ysgol: Ysgol Gynradd Gymunedol yw`r Ysgol hon a chanddi ddosbarth Babanod a dosbarth Iau. Daw`r disgyblion o ddalgylch eang o Henfwlch i Talog; ardal sy`n wledig ei natur. Lleolir ein hysgol mewn dyffryn hardd ac fe`i hamgylchynwyd gan diroedd amaethyddol ynhell oddi wrth unrhyw bryffyrdd. Yn unol â pholisi iaith yr Awdurdod Addysg, Ysgol categori A yw Ysgol Abernant. Amcan y polisi yw sicrhau fod yr holl ddisgyblion yn ddwyieithog erbyn cyrraedd unarddeg oed. Bydd rhan helaeth o waith y plant hyd nes cyrraedd cychwyn blwyddyn 3 yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng y gymraeg.

Amcanion yr Ysgol.

Amcanion cyffredinol yr Ysgol yw:

 • I gyffroi datblygiad emosiynol a chymdeithasol y plant er mwyn iddynt fedru cyflawni eu gwir botensial.
 • I greu ymwybyddiaeth ac awydd am ddimensiynau ysbrydol bywyd, drwy roi gwybodaeth i`r plant o wahanol grefyddol, rhoddir sylw penodol i Gristnogaeth.
 • I drwytho synnwyr o werthoedd moesol ac i feithrin ymwybyddiaeth o anghenion bobl eraill.

Bwriada`r Ysgol gynnig cyfle i bob plentyn brofi`r profiadau canlynol mewn cymdeithas dosturiol:

 • Datblygu sgiliau sylfaenol mewn amrywiol bynciau a ddysgir yn yr ysgol, gan ystyried oedran, cymhwyster a gallu pob plentyn.
 • Datblygu sgiliau rhifo a chreu dealltwriaeth a gwybodaeth fathemategol.
 • Rhoi cyflwyniad cadarn i feysydd gwyddoniaeth a thechnoleg.
 • Datblygu iaith yn ei amrywiol ffurfiau, er mwyn i`r plant fedru cyfathrebu`n effeithiol. Mae hyn yn cynnwys gwrando, siarad, darllen, ysgrifennu a gwrthfawrogi llenyddiaeth.
 • Creu ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad plentyn o`i gymdogaeth, iaith, diwylliant, traddodiadau a`i amgylchfyd ffisegol.
 • Annog mynegiant bersonol drwy gerddoriaeth, dynwared neu feimio, drama, celf a chrefft ac addysg gorfforol.
 • Creu ymwybyddiaeth o`r angen am lendid personol, cwrteisi, moesau ac ymddygiad da.
 • Annog ymarfer diogel yn yr Ysgol, yn y cartref ac yn y gymdeithas.